Szkoła dbająca o bezpieczeństwo

SZKOŁA  DBAJĄCA   O  BEZPIECZEŃSTWO

PROGRAM  REALIZOWANY  W  SZKOLE  PODSTAWOWEJ  NR 2 IM. M.  SKŁODOWSKIEJ - CURIE  W  SOBÓTCE  W  ROKU  SZKOLNYM  2012/2013

 

Opracowanie programu: mgr Beata Zmyślona

Realizatorzy: wszyscy nauczyciele i pracownicy szkoły

 

        Wnioski do realizacji programu zostały opracowane  na podstawie wyników ankiety „Szkoła Dbająca o Bezpieczeństwo”  przeprowadzonej w maju 2012 r.,  program opracowała p. B. Zmyślona - koordynator.

                   W badaniu wzięło udział 61 uczniów klas IV - VI ( kl. IV - 14 osób, kl. V - 16 osób, kl. VI a - 18 osób, kl. VI b - 13 osób ). W badaniu uczestniczyło 29 dziewczynek i 31 chłopców. Jedna osoba nie określiła płci.

 

 

PODSUMOWANIE

Analiza przeprowadzonych ankiet wysuwa następujące zachowania problemowe mające wpływ na poczucie bezpieczeństwa uczniów w szkole:

 

v  Poczucie bezpieczeństwa dzieci w szkole jest wysokie , bo 87,7% uczniów czuje się zawsze lub często bezpiecznie.

v  Wpływ na to mają pełnione przez nauczycieli dyżury, uczniowskie przyjaźnie, dobry klimat, dobry kontakt uczniów z wychowawcą.

v  Na obniżenie poczucia bezpieczeństwa wpływają:

- obawa przed kradzieżą

- obawa przed dealerami narkotyków

- starsi uczniowie praktykujący zwyczaj tzw. fali

- nauczyciele

- zachowania polegające na zaczepianiu, popychaniu

- uczucie zagrożenia.

WNIOSKI:

Należy:

- podjąć działania mające na celu poprawę wzajemnych relacji między uczniami, uczniami

  i nauczycielami, między nauczycielami;

- uwzględnić w programach wychowawczych zajęcia kształtujące umiejętności wyrażania

  własnych emocji, uczuć, określania ich i rozpoznawania.  

 

CELE  PROGRAMU

Cel główny:

Poprawa stanu bezpieczeństwa uczniów w szkole oraz w środowisku lokalnym.

Cele szczegółowe:

·         animacja ruchu społecznego na rzecz bezpieczeństwa

·         edukacja społeczno – prawna uczniów, rodziców, nauczycieli

·         profilaktyka zachowań agresywnych

·         poprawa stanu wypadkowości w szkole

 

oraz realizację celów szczegółowych wynikających z realizowanych programów nauczania, Programu Wychowawczego szkoły, jak również celów ujętych w Programie Profilaktycznym szkoły:

·         Promowanie wśród uczniów zdrowego i bezpiecznego stylu życia

·         Wspomaganie uczniów w rozwijaniu kompetencji psychospołecznych

·         Wzmacnianie czynników chroniących uczniów przed podejmowaniem zachowań 
 ryzykownych oraz eliminacja lub redukcja czynników sprzyjających podejmowaniu
 zachowań ryzykownych.

 

ODBIORCY:

·         uczniowie, nauczyciele, rodzice

TERMIN

·         październik 2012 – maj 2013

 

Zadania

cele

Sposoby realizacji

Termin

Odpowiedzialni

Działania organizacyjne.

Kontynuacja działań mających na celu poprawę stanu bezpieczeństwa uczniów w szkole.

 Opracowanie programu działań „Szkoły dbającej o bezpieczeństwo” na rok szkolny 2012/2013

 

wrzesień 2012

B. Zmyślona

 

Integracja zespołów uczniowskich, grup wiekowych i całej społeczności szkolnej.

Budowanie właściwych relacji.

- Rozwijanie otwartości i życzliwości w kontaktach uczniowskich, nauczycieli z uczniami, między nauczycielami.

- Okazywanie zainteresowania i zaangażowania w sprawy uczniów.

- Integracja klasy, grupy wiekowej.

- Wzbudzanie potrzeby aktywnego i ciekawego spędzania wolnego czasu, przerw międzylekcyjnych

- Kształtowanie dbałości o kulturę języka.

Udział w szeroko rozumianej kulturze ( wyjazdy do teatru, kina, muzeów, koncerty muzyczne… )

X 2012 - V 2013

n-l j. polskiego, muzyki, plastyki, n-le edukacji wczesnoszkolnej, wychowawcy

Organizacja wycieczek krajoznawczo - turystycznych, przedmiotowych, trzydniowej wycieczki do Warszawy

X 2012 - V 2013

wychowawcy, n-l przedmiotów,

I.Kardela, B. Zmyślona

 

- Udział uczniów w podejmowaniu istotnych dla nich i szkoły decyzji.

- Integrowanie uczniów klasy I z grupą wiekową i środowiskiem szkolnym.

- Włączenie uczniów do działalności wymagającej wspierania, pomocy i opieki nad innymi.

- Stworzenie przyjaznej atmosfery.

- Zapobieganie niebezpiecznym zabawom.

- Integracja grona pedagogicznego.

 

 

Wybory do samorządu uczniowskiego

Organizacja imprez klasowych, szkolnych, środowiskowych ( Mikołajki, Katarzynki/Andrzejki, Dzień Chłopaka, Dzień Dziewczyn, Święto pieczonego ziemniaka, Dzień Babci i dziadka, zabawa karnawałowa)

X 2012

 

X 2012 - V 2013

A.Zuchowska

 

wychowawcy

Stwarzanie warunków do podejmowania przez uczniów nowych ról i rozwijania zainteresowań ( działalność w SU, koła zainteresowań ).

 

X 2012 - V 2013

opiekun SU,

opiekunowie kół

Stworzenie uczniom okazji do autoprezentacji i zainteresowań, zdolności i osiągnięć ( prezentacje swoich pasji na forum klasy/szkoły, spotkania z gitarą, karaoke, mini konkursy plastyczne, wystawy prac, prezentacja osiągnięć na spotkaniach całej społeczności szkolnej).

 

X 2012 - V 2013

wychowawcy, nauczyciele, Dyrektor szkoły

Udostępnienie uczniom odpowiedniego sprzętu do zabaw i gier ( skakanki, miękkie piłki, ringo, paletki do badmintona, linki, gry planszowe, kolorowanki…)

 

X 2012 - V 2013

nauczyciele,

pedagog, psycholog,

Dyrektor szkoły

Aktywne słuchanie i parafrazowanie wypowiedzi uczniów.

Prowadzenie z uczniami indywidualnych rozmów.

Udzielanie pomocy i wsparcia uczniom w rozwiązywaniu ich problemów, budowanie środowiska zaufania.

Przestrzeganie praw ucznia, dziecka.

X 2012 - V 2013

nauczyciele, pedagog. psycholog

 

 

Organizowanie wyjazdów integracyjnych i szkoleniowych dla grona pedagogicznego.

X 2012 - V 2013

Dyrektor szkoły

Budowanie poczucia bezpieczeństwa.

- Rozpoznawanie i nazywanie uczuć, emocji i potrzeb ucznia.

- Dostarczanie pozytywnych emocji.

- Przeciwstawianie się agresji.

- Rozwijanie otwartości, życzliwości, tolerancji i zaufania w kontaktach z uczniami.

- Uświadomienie negatywnego wpływu używek na nasze zdrowie.

- Wdrażanie do przestrzegania norm akceptowanych społecznie.

- Wskazanie sposobu radzenia sobie z negatywnymi emocjami.

- Kształtowanie umiejętności przewidywania konsekwencji swojego postępowania.

Opracowanie jasnych i akceptowalnych reguł życia szkolnego ( tworzenie klasowych norm zachowania, zasad bezpiecznego spędzania przerw )

X 2012

wychowawcy, nauczyciele dyżurujący

Realizacja programów profilaktycznych.

X 2012 - V 2013

wychowawcy, pedagog, psycholog

Spotkania z policjantem. Pogadanki na temat bezpieczeństwa w drodze do szkoły i do domu, podczas zabaw z rówieśnikami.

X 2012 - V 2013

Pedagog, wychowawcy

Szybkie i zdecydowane reagowanie na przejawy agresji i przemocy

X 2012 - V 2013

wychowawcy, pedagog, psycholog, nauczyciele dyżurujący, pracownicy szkoły

 

 Bezpieczny obiekt szkolny ( monitoring budynku szkolnego, dyżury nauczycieli, bezpieczne place zabaw i boiska sportowe ).

 

X 2012 - V 2013

Dyrektor szkoły,

 Nauczyciele, pracownicy szkoły

 

Zdobycie karty rowerowej.

 

2013

nauczyciel techniki

 

Rozładowanie napięć i stresu powstałego w czasie zajęć lekcyjnych poprzez: pokazy umiejętności tanecznych, wokalnych, plastycznych ( w zależności od pory roku ), organizację zabaw integrujących przy muzyce ( aerobik, zabawy z krzesłami, karaoke … ), wykorzystanie zabaw

X 2012 - V 2013

wychowawcy, nauczyciele dyżurujący

 

 

 

 

Klanza, słuchanie muzyki klasycznej.

 

 

 

Udostępnianie czasopism o tematyce prozdrowotnej w kąciku czasopism na korytarzu.

 

X 2012 - V 2013

bibliotekarz

Tworzenie komiksów na tematy dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa, bycia asertywnym.

X 2012 - V 2013

Pedagog, psycholog, nauczyciele dyżurujący

Drama - wykorzystanie talentów aktorskich ( czytanie - mikrofon - przygotowanych tekstów z podziałem na role.

X 2012 - V 2013

polonista, n-l edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele dyżurujący

Zagospodarowanie terenów przy szkole na plac zabaw dla uczniów klas I - III.

X 2012

V 2013

Dyrektor,

n-l klas I - III, rodzice

Współpraca z rodzicami , środowiskiem lokalnym i instytucjami.

- Wspomaganie wychowawczej funkcji rodziny,

- wyposażenie rodziców w podstawowy zasób wiedzy na temat odpowiedzialności prawnej za czyny dzieci,

- zapobieganie niepowodzeniom szkolnym,

- rozwijanie umiejętności wychowawczych rodziców,

- tworzenie skutecznego systemu wymiany informacji

Wyznaczenie stałych spotkań i konsultacji nauczycieli z rodzicami.

X 2012 - V 2013

Dyrektor szkoły, wychowawcy, nauczyciele

Zamieszczanie informacji na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej szkoły.

X 2012 - V 2013

Dyrektor szkoły

Informowanie rodziców o działaniach wspierających rozwój dziecka.

X 2012 - V 2013

wychowawcy, zespoły do spraw ….

Pedagogizacja rodziców w zakresie: „Karać czy nie”, „Nagradzanie i karanie, czyli jak wychowywać szczęśliwe dziecko”, tematyki ustalonej przez pedagoga .

 

X 2012 - V 2013

wychowawcy edukacji wczesnoszkolnej, pedagog

Pozyskanie rodziców do organizacji imprez klasowych i szkolnych (udział w organizowanych wycieczkach, wspólna realizacja projektów - akcji charytatywnych, Dnia Babci i Dziadka… ).

 

X 2012 - V 2013

wychowawcy

- Współpraca z Komendą Policji w Sobótce w zakresie prowadzenia spotkań i pogadanek nt. bezpieczeństwa dzieci w ruchu drogowym, kontaktu z nieznajomymi.

X 2012 - V 2013

wychowawcy, pedagog,

 

 

Współpraca z UMiG w zakresie realizacji programów profilaktycznych.

X 2012 - V 2013

Pedagog, nauczyciele prowadzący programy

Współpraca z Ochotniczą Strażą Pożarną w Sobótce ( próbny alarm przeciwpożarowy ).

IV 2013

pedagog

Działania podsumowujące realizację programu.

- Ewaluacja programu, wypracowanie wniosków.

- Przeprowadzenie diagnozy końcowej w oparciu o ankiety na temat bezpieczeństwa w szkole.

20 IV 2013

p. B. Zmyślona - kl. III

p. A. Kamińska - kl. IV - VI

- Analiza danych i opracowanie wniosków.

21-25 IV 2013

A.Górniak

I. Kardela

B. Zmyślona

Sporządzenie sprawozdania z realizacji zadań ujętych w programie

5 V 2013

Dyrektor szkoły,

 B. Zmyślona