LEPSZA SZKOŁA to ogólnopolski projekt edukacyjny organizowany przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe.

Główne cele projektu to:

  • badanie efektywności nauczania,
  • rozwijanie integracji międzyprzedmiotowej,
  • przygotowanie uczniów do udziału w egzaminie zewnętrznym,
  • podnoszenie efektywności kształcenia i uczenia się.

Uczestnictwo w projekcie dzięki specjalistycznym testom daje nauczycielom możliwość:

  • badania kompetencji uczniów, analizy ich osiągnięć,
  • stałej i rzetelnej oceny postępów uczniów w ciągu każdego roku nauki,
  • porównania wyników swoich klas z wynikami uczniów w całej Polsce
  • zaplanowania pracy na cały rok szkolny.

Nasza szkoła realizuje projekt Lepszej Szkoły z matematyki w klasach IV–VIII.

W ramach projektu uczniowie uczestniczą w Sesjach z Plusem oraz Próbnym Egzaminie Ósmoklasisty.

Sesje z Plusem to testy przeprowadzane trzy razy w roku szkolnym, (na wejście, w połowie i na końcu roku szkolnego), co daje możliwość badania bieżących postępów w nauce całego zespołu klasowego i pojedynczych uczniów.

Próbny Egzamin Ósmoklasisty pozwala ocenić wiedzę i umiejętności uczniów na kilka miesięcy przed właściwym egzaminem.

Posługując się specjalistycznymi narzędziami pomiaru dydaktycznego nauczyciele mają możliwość badania poziomu wiedzy i umiejętności uczniów oraz analizowania ich osiągnięć. Indywidualizowane raporty pozwalają obejrzeć rezultaty poszczególnych uczniów oraz całej klasy na tle wyników ogólnopolskich, pokazują, które z typów zadań sprawiają uczniom najwięcej trudności oraz umożliwiają przeanalizowanie dotychczasowych metod pracy.