Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (“RODO”), informujemy, że:

 

 1. Administratorem Pani/Pana/dziecka danych osobowych przetwarzanych w obszarze monitoringu wizyjnego jest Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Sobótce, ul. Marii Skłodowskiej – Curie 19, 55-050 Sobótka, nr tel. 71 333-03-12, adres e-mail;  sp2sobotka@gazeta.pl
 2. Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw. Jest nim  pan Andrzej Pawłowicz, adres e-mail; iod@sobotka.pl
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz ochrony mienia. Podstawami prawnymi przetwarzania są natomiast;
 • art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe w związku z art. 68 ust. 1 pkt 6 – doprecyzowanie zasad realizacji zadania dyrektora szkoły – zapewnienie bezpiecznych warunków zajęć i pracy oraz z art. 154 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych;
 • art.6 ust.1 lit. e. RODO – przetwarzanie danych osobowych w obszarze monitoringu wizyjnego                       w interesie publicznym.
 1. Zgodnie z aktami prawnymi wymienionymi w pkt. 3  zakres danych osobowych w przypadku monitoringu wizyjnego obejmuje Pani/Pana/dziecka wizerunek.
 2. Dane osobowe (wizerunek) będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
 3. Nie przekazujemy Pani/Pana/dziecka  danych osobowych poza teren Polski.
 4. Okres przechowywania Pani/Pana/dziecka danych osobowych (wizerunku) w przypadku monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej nr 2 w Sobótce wynosi … dni. Po upływie tego okresu uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe  podlegają usunięciu, z wyjątkiem sytuacji, w których nagrania zostały zabezpieczone zgodnie z odrębnymi przepisami.
 5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana/dziecka danych osobowych, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, przysługuje Pani/Panu:
 • prawo dostępu do swoich danych na nagraniach;
 • prawo do usunięcia danych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania;
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych) – w przypadku, gdy uważa Pani/Pan, że przetwarzamy Pani/Pana/dziecka dane niezgodnie z prawem.