Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Marii Skłodowskiej – Curie ogłasza zapisy uczniów do klasy 1-wszej  w dniach 13.03.2023r. – 07.04.2023r. dostarczenie listowne lub w sekretariacie szkoły w godz. 8.00 – 12.00.

Obowiązek szkolny obejmuje:

  • Dzieci 7-letnie (urodzone w roku 2016 )

Kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły (Sobótka Zachodnia i Górka oraz Garncarsko), którzy ubiegają się o przyjęcie przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia  złożonego w sekretariacie szkoły. Wzór wniosku/zgłoszenia do pobrania w sekretariacie szkoły.

Do zgłoszenia/wniosku dołącza się:

  • Oryginał aktu urodzenia dziecka (do wglądu),
  • Oświadczenie o wielodzietności rodziny dziecka,
  • Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności,
  • Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011r. nr 127, poz. 721, z późn. zm.),
  • Prawomocny wyrok sądu orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu (dla Rodziców samotnie wychowujących),
  • Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, ze zm.).
  • Pisemne oświadczenie przez rodziców/opiekunów prawnych kandydata woli przyjęcia do danej placówki.
  • RODO- w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Wypełniony wniosek/zgłoszenie podpisują obydwoje rodzice/prawni opiekunowie dziecka.

W postępowaniu rekrutacyjnym mogą brać udział kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły.

Szczegółowe kryteria naboru zawiera Regulamin rekrutacyjny SP 2 w sobótce

Potrzebne dokumenty poniżej:

Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej (dla dzieci z obwodu)

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej (dla dzieci spoza obwodu)

Oświadczenie

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej