Szanowni Państwo,

Z dniem 25 maja 2018 r. zaczęły obowiązywać przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane często jako “RODO”). RODO obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej i wprowadza szereg zmian w rozporządzaniu danymi osobowymi w jednostkach organizacyjnych. Także Szkoła Podstawowa nr 2 w Sobótce, w trosce o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych wprowadziła określone regulacje, opisane w poniższej klauzuli informacyjnej.

 

Administrator Danych Osobowych oraz Inspektor Ochrony Danych

Administratorem danych osobowych Państwa oraz Państwa dzieci – uczniów naszej Szkoły jest Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Sobótce, ul. Marii Skłodowskiej – Curie 19, 55-050 Sobótka, nr tel. 71 333-03-12, adres e-mail;  sp2sobotka@gazeta.pl

W przypadku pytań lub wątpliwości, czy dane w Szkole są przetwarzane prawidłowo, można zwrócić się do wyznaczonego w placówce Inspektora Ochrony Danych, którym jest pan Andrzej Pawłowicz, adres e-mail; rodo@apawlowicz.pl

 

Cel oraz podstawy prawne przetwarzania

Celem przetwarzania Państwa danych osobowych oraz danych Państwa dzieci jest realizacja statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w Szkole.  Natomiast regulacje prawne, na podstawie których przetwarzamy dane osobowe Państwa i Państwa dzieci to; art.6 ust.1 lit. c. RODO (wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze), Ustawa Prawo oświatowe oraz Ustawa o systemie oświaty.  W niektórych sytuacjach przetwarzamy również dane osobowe na podstawie Państwa zgody (art.6 ust.1 lit. a. RODO). Ma to miejsce na przykład w sytuacji, gdy planujemy umieścić wizerunek (zdjęcie) Państwa dziecka na stronie internetowej Szkoły.

Natomiast w przypadku wykorzystania monitoringu wizyjnego w Szkole podstawą przetwarzania danych jest art.6 ust.1 lit. e. RODO – wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym.

 

Odbiorcy danych

Dane osobowe Państwa dzieci przekazywane są organom publicznym oraz zaufanym podmiotom, z którymi Szkoła posiada podpisane umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

 

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy danych osobowych Państwa oraz Państwa dzieci poza teren Polski.

 

Okres przechowywania danych

Dane osobowe Państwa oraz Państwa dzieci przechowywane będą przez okres ustalony w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, zatwierdzonym przez Archiwum Państwowe we Wrocławiu.

W przypadku przetwarzania wizerunku w obszarze monitoringu wizyjnego okres przechowywania danych wynosi 30 dni. 

 

Uprawnienia

W przypadku danych osobowych Państwa oraz Państwa dzieci przysługuje Państwu;

  • prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii
  • prawo do sprostowania (poprawiania) danych
  • prawo do usunięcia danych (do „bycia zapomnianym”)
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych
  • prawo do przenoszenia danych
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych – przy czym cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego(Prezesa Urzędu Ochrony Danych) – w przypadku, gdy uważają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane niezgodnie z prawem.

 

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie przez Państwo danych osobowych jest:

  • wymogiem ustawowym – w przypadkach wynikających z Ustawy Prawo oświatowe oraz Ustawy o systemie oświaty
  • dobrowolne  –  w przypadkach, w których wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych.