Szanowni Państwo

Kwalifikacja uczniów do Świetlicy odbywa się corocznie na podstawie kart zgłoszeń, które wypełniają rodzice do dnia 10 września każdego roku. W uzasadnionych przypadkach zgłoszenie może być przyjęte w ciągu roku szkolnego.

Karta zgłoszenia do Świetlicy zawiera podstawowe dane o sytuacji rodzinnej ucznia (imię i nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania, telefon kontaktowy, miejsce pracy rodziców, ogólna charakterystyka dziecka).

Szanowni Państwo dzieci przyjmowane są do Świetlicy według następujących kryteriów:

  • w pierwszej kolejności o miejsce w szkolnej świetlicy ubiegać mogą się Rodzice uczniów kl. I – III oraz uczniów dojeżdżających spoza Sobótki,
  • dzieci, których oboje rodzice pracują zawodowo,
  • dzieci z rodzin niepełnych,
  • dzieci wskazane przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną, pedagoga szkolnego lub wychowawcę klasy.

Poniżej zamieszczona jest karta zgłoszenia dziecka do Świetlicy.  W przypadku zgłaszania więcej niż jednego dziecka, dla każdego trzeba wypełnić oddzielną kartę.