Klauzula informacyjna dla monitoringu wizyjnego

 

Klauzula informacyjna dla monitoringu wizyjnego

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (“RODO"), informujemy, że:

 

1.         Administratorem Pani/Pana/dziecka danych osobowych przetwarzanych w obszarze monitoringu wizyjnego jest Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Sobótce, ul. Marii Skłodowskiej - Curie 19, 55-050 Sobótka, nr tel. 71 333-03-12, adres e-mail;  sp2sobotka@gazeta.pl

2.         Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw. Jest nim  pan Andrzej Pawłowicz, adres e-mail; iod@sobotka.pl

3.         Dane osobowe przetwarzane są w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz ochrony mienia. Podstawami prawnymi przetwarzania są natomiast;

·         art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe w związku z art. 68 ust. 1 pkt 6 - doprecyzowanie zasad realizacji zadania dyrektora szkoły – zapewnienie bezpiecznych warunków zajęć i pracy oraz z art. 154 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych;

·         art.6 ust.1 lit. e. RODO – przetwarzanie danych osobowych w obszarze monitoringu wizyjnego                       w interesie publicznym.

4.         Zgodnie z aktami prawnymi wymienionymi w pkt. 3  zakres danych osobowych w przypadku monitoringu wizyjnego obejmuje Pani/Pana/dziecka wizerunek.

5.         Dane osobowe (wizerunek) będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.

6.         Nie przekazujemy Pani/Pana/dziecka  danych osobowych poza teren Polski.

7.         Okres przechowywania Pani/Pana/dziecka danych osobowych (wizerunku) w przypadku monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej nr 2 w Sobótce wynosi … dni. Po upływie tego okresu uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe  podlegają usunięciu, z wyjątkiem sytuacji, w których nagrania zostały zabezpieczone zgodnie z odrębnymi przepisami.

8.         W związku z przetwarzaniem Pani/Pana/dziecka danych osobowych, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, przysługuje Pani/Panu:

·         prawo dostępu do swoich danych na nagraniach;

·         prawo do usunięcia danych;

·         prawo do ograniczenia przetwarzania;

·         prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania;

·         prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych) – w przypadku, gdy uważa Pani/Pan, że przetwarzamy Pani/Pana/dziecka dane niezgodnie z prawem.