Junior sport

Junior Sport

 

 Zakładanymi celami realizacji zadania będą:

 

 •   wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży poprzez zwiększenie ich aktywności ruchowej prowadzącej do poprawy sprawności fizycznej, stanu zdrowia i związanej z nim jakości życia,
 •   upowszechnienie sportu wśród uczniów szkół podstawowych poprzez zwiększenie liczby dzieci i młodzieży uprawiających róże sporty w ramach pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęć sportowych,
 •   poprawa i rozwijanie zdolności motorycznych dzieci i młodzieży,
 •   zapoznanie dzieci i młodzieży z różnymi sportami,
 •   stworzenie oraz poprawa warunków i dostępu do uprawiania zorganizowanej aktywności fizycznej, rozwoju talentów oraz zainteresowań sportowych dzieci i młodzieży,
 •   wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do sportu, niezależnie od statusu materialnego rodziców,
 •   profilaktyka i korygowanie wad postawy
 •   zapobieganie zjawiskom patologii społecznych,
 •   optymalne wykorzystanie terenowej infrastruktury sportowej,
 •  wzrost liczby dzieci i młodzieży uczestniczących w różnych formach aktywności fizycznej,
 •  identyfikacja i rozwijanie talentów sportowych.