REKRUTACJA NA ROK 2019/2020

 

HARMONOGRAM REKRUTACJI

DO 

KLAS PIERWSZYCH

NA ROK SZKOLNY 2019/2020

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. M.SKŁODOWSKIEJ – CURIE

W SOBÓTCE

 

Lp.

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

Rodzaj czynności

1.

29 kwietnia 2019r. -13 maja 2019 r.

 

17-28 czerwca

REKRUTACJA

SKŁADANIE  WNIOSKÓW

Rekrutacja dotyczy dzieci po raz pierwszy ubiegających się o miejsce w placówce lub nieprzyjętych w roku ubiegłym:

7-letnich rozpoczynających naukę w klasie pierwszej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sobótce (ZGŁOSZENIE dla dzieci z obwodu szkoły lub WNIOSEK dla dzieci spoza obwodu),

Składanie zgłoszenia lub wniosku wraz z załącznikami w sekretariacie szkoły. Druk wniosku lub zgłoszenia do pobrania w sekretariacie szkoły.

Wnioski i zgłoszenia składane wyłącznie w sekretariacie szkoły przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 19 .

2.

Do 16 maja 2019r.

Do 4 lipca 2019r.

Weryfikacja przez Komisję Rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust.7 ustawy z dnia 7 września 1991 r.

 

 

 

3.

 

 

17 maja 2019 r.

 

 

5 lipca 2019r.

 

Podanie do publicznej wiadomości listy

kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

 

 

4.

Do 24 maja2019 r.

Do 12 lipca 2019r.

Pisemne potwierdzenie przez rodziców/opiekunów prawnych kandydata  woli przyjęcia do danej placówki.

Potwierdzenie składane wyłącznie w sekretariacie szkoły przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 19.

5.

27 maja 2019 r.

15 lipca 2019r.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

6.

Do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

Do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

Złożenie wniosku do Komisji Rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia przez Komisję Rekrutacyjną.

7.

5 dni od dnia złożenia wniosku o uzasadnienie odmowy przyjęcia

5 dni od dnia złożenia wniosku o uzasadnienie odmowy przyjęcia

Przygotowanie i wydanie przez Komisję Rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia.

8.

7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia

7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia

Złożenie do Dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia.

9.

7 dni od dnia otrzymania odwołania od Rodzica/Opiekuna prawnego

7 dni od dnia otrzymania odwołania od Rodzica/Opiekuna prawnego

Rozstrzygnięcie przez Dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia.

10.

Do końca sierpnia 2019 r.

Do końca sierpnia 2019 r.

Przesłanie przez Dyrektora do Organu Prowadzącego listy dzieci nieprzyjętych do placówki.

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. M.SKŁODOWSKIEJ – CURIE W SOBÓTCE Z DNIA 2 kwietnia 2019r.

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 im. M. Skłodowskiej – Curie ogłasza zapisy uczniów do klasy 1-wszej w dniach 29 kwietnia 2019r. – 13 maja 2019r. w sekretariacie szkoły w godz. 8.00 -15.00.

Obowiązek szkolny obejmuje:

  • Dzieci 7-letnie (urodzone w roku 2012 )

Kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły (Sobótka Zachodnia, Garncarsko), którzy ubiegają się o przyjęcie przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia  złożonego w sekretariacie szkoły.

Wzór wniosku/zgłoszenia do pobrania w sekretariacie szkoły.

Do zgłoszenia/wniosku dołącza się:

  • Oryginał aktu urodzenia dziecka (do wglądu),
  • Oświadczenie o wielodzietności rodziny dziecka,
  • Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności,
  • Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011r. nr 127, poz. 721, z późn. zm.),
  • Prawomocny wyrok sądu orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu (dla Rodziców samotnie wychowujących),
  • Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, ze zm.).
  • Pisemne oświadczenie przez rodziców/opiekunów prawnych kandydata woli przyjęcia do danej placówki.
  • RODO - w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Wypełniony wniosek/zgłoszenie podpisują obydwoje rodzice/prawni opiekunowie dziecka.

W postępowaniu rekrutacyjnym mogą brać udział kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły.

 

Szczegółowe kryteria naboru zawiera Regulamin Rekrutacyjny SP 2 w Sobótce.